Kontakt

Prodos spol. s r.o.
Stupkova 982/10
779 00  Olomouc

IČ: 00544949
DIČ: CZ00544949

+420 585 420 393

svar@prodos.eu
www.svarujte.cz

Reklamační řád

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky, návod k použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že věc poškodí svým nesprávným používáním a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady zboží.

Na veškeré námi dodávané zboží je poskytována pro spotřebitele zákonná záruční lhůta v délce min. 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a není důvodem k reklamaci.

Místem pro uplatnění reklamace a nároků z vad kupujícím je u prodávajícího na adrese provozovny – Prodos spol. s r.o., Stupkova 10, 779 00, Olomouc a to osobním doručením nebo doporučenou zásilkou či obchodním balíkem.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, je-li kupující spotřebitelem. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu přijetí a způsobu vyřízení reklamace popř. písemné zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamované zásilky do místa pro uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží, popř. bude opravené zboží odesláno kupujícímu.

Za případné poškození či ztrátu při přepravě do místa reklamace nenese prodávající žádnou odpovědnost a vyhrazuje si právo poškozenou zásilku nepřevzít k reklamaci.

Pro uplatnění reklamace je potřeba:

  1. doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží (daňový doklad)
  2. vyhovující přepravní obal (pokud možno originální)
  3. přesný popis závady (pokud možno s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)


Záruku nelze uplatnit, jestliže:

  • vypršela záruční doba na reklamované zboží přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla)vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbaním nezbytné údržby ze strany kupujícího
  • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu či úprav bez svolení výrobce
  • vada vznikla nesprávným skladováním (teplota vlhkost, prašnost) či běžným opotřebením
  • se na výrobku objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním a neovlivňují funkčnost zboží


Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívatz důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná vada nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutné s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Prodávající je povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vanaložené náklady za každou takovou reklamaci, resp. náklady s tím spojené. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit v plné výši.

Kontaktujte nás:

tel.:+420 777 290 171
e-mail: svar@prodos.eu

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).