Kontakt

Prodos spol. s r.o.
Stupkova 982/10
779 00  Olomouc

IČ: 00544949
DIČ: CZ00544949

+420 585 420 393

svar@prodos.eu
www.svarujte.cz

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě svařovací techniky (svarujte.cz; invertory.eu; prodos.info) provozovaném společností PRODOS spol. s r. o. od 1. 1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PRODOS spol. s r. o., se sídlem Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, IČ: 00544949, zapsané u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 16655 a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je PRODOS spol. s r.o., se sídlem Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, IČ: 00544949, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 16655.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailem „Potvrzení objednávky“ na zadanou e-mailovou adresu.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Objednávky jsou zpracovány do 24 hodin. Objednávky uskutečněné v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech údajů předepsaných formulářem a prohlášení o souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může prodávající považovat za neplatnou objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo ve specifických případech (zboží na objednávku u výrobce, zboží s úpravami dle přání zákazníka) požadovat zálohu na kupní cenu. Její výše bude stanovena po dohodě s kupujícím.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

Prodejní ceny

Veškeré prodejní ceny v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele vždy uvedeny jako konečné, tj. včetně DPH a včetně všech dalších povinných poplatků, které musí kupující spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky (na e-mail kupujícího).

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Platební podmínky

Úhrada ceny zboží může být provedena:

 • Převodním příkazem – platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.

 • Dobírkou – platbu provedete při doručení zboží kurýrní službou na dodací adresu uvedenou v objednávce.

 • Hotově při převzetí zboží – platbu provedete při osobním převzetí na provozovnách (prodejny svařovací techniky v Olomouci, Přerově a Kroměříži).

 • Kartou při převzetí – platbu provedete kartou při osobním převzetí (možné pouze v Olomouci).

Doprava a poštovné

 

Česká pošta

 • platba předem: 120,- Kč vč. DPH

 • dobírka: 150,- Kč vč. DPH

 

Po Slovenské republice

 • platba předem: €15 bez DPH

 

Osobní převzetí

 • platba hotově

 • platba kartou – možná pouze v Olomouci

 

Více informací k možnostem dopravy a platby naleznete zde: Doprava a platba

 

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-5 pracovních dnů.

V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží od dodavatele. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Převzetí zboží

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat zápis o škodě. Tuto skutečnost nám prosím neprodleně oznamte. Na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel.

Práva z vady zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí.

V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího e-mailem na svar@prodos.eu a oznámí, že odstupuje od smlouvy.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrácené zboží bude nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Zboží bude kompletní (včetně technické dokumentace, návodu k použití, záručního listu apod.).

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).