Kontakt

Prodos spol. s r.o.
Stupkova 982/10
779 00  Olomouc

IČ: 00544949
DIČ: CZ00544949

+420 585 420 393

svar@prodos.eu
www.svarujte.cz

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Prodos spol. s r. o.
zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Prodos spol. s r. o. je zpracovatelem a správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) plnění smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem,
2) plnění smluvního vztahu v souvislosti s prodejem zboží a služeb
3) zasílání informací o produktech a službách společmosti Prodos spol. s r. o.

Kontaktní adresa správce:
Prodos spol. s r. o.
adresa: Stupkova 982/10, Olomouc, PSČ 779 00
IČ: 00544949
telefon: +420777290712
e-mail: prodos@prodos.eu

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Prodos spol. s r. o. vztahují.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Prodos spol. s r. o. a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).